Thẻ: Bhirkuti

  • Vua Songtsen Gampo – Người gieo hạt giống Phật giáo Tây Tạng

    Vua Songtsen Gampo – Người gieo hạt giống Phật giáo Tây Tạng

    Vua Songtsen Gampo (617-650) là btsan-po (thủ lĩnh) thứ 33 của Đế chế Tây Tạng, và là người cai trị đầu tiên của Đế chế Tây Tạng. Trong thời kỳ của mình, từ năm 629 đến năm 650, ông đã bình định xung đột dân sự ở Tubo, mở rộng lãnh thổ của Đế quốc Tây Tạng…