Ni viện Rabse Tây Tạng

Ni viện Rabse

Ni viện Rabse nằm giữa tu viện Pelkor Chode và Gyantse Dzong. Bạn có thể đến thăm nó bằng cách đi bộ kora quanh tu viện Palcho. Tu viện được chăm sóc cẩn thận với nhiều lá cờ cầu nguyện và đá mani xung quanh nó. Ni viện duyên dáng này (ani gompa trong tiếng Tây Tạng) ẩn […]