Thẻ: Trường phái Gelug

  • Tu viện Ganden Tây Tạng

    Tu viện Ganden Tây Tạng

    Năm ở vị trí cao chót vót trên núi Wangbori, Tu viện Ganden, được Je Tsongkhapa xây dựng vào năm 1409, là tu viện đầu tiên và là tu viện chính của Trường phái Gelug của Phật giáo Tây Tạng cũng như là một trong Tam Thánh Tu viện lớn của Lhasa, cùng với Tu…