Lễ hội thuyết pháp của Đức Phật ở Tây Tạng

Lễ hội thuyết pháp của Đức Phật ở Tây Tạng

Kỷ niệm: ngày 1 tháng 8 Địa điểm: Tây Tạng Kỷ niệm lời dạy đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Còn được gọi là Lễ hội Đảnh lễ chư Phật, nhằm kỷ niệm lời dạy đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và lần chuyển Pháp luân đầu tiên cũng như bài giảng về […]