Đạo Bon – Tôn giáo cổ đại của Tây Tạng (བོན་ པོ །)

Bon - Tôn giáo cổ đại Tây Tạng

Đạo Bon (བོན་ པོ །) – hay Bön là tôn giáo bản địa của người Tây Tạng ở Cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng cổ đại. Đây một tôn giáo cổ đại, nó được đặc trưng bởi các nghi lễ thần bí, bùa chú, hiến tế và thao túng linh hồn. Tôn giáo này […]