Tranh Thangka là gì?

Tranh Thanka Tây Tạng lụa cổ

Tranh Thangka là gì? Tranh Thangka là một loại hình nghệ thuật cổ xưa của Tây Tạng, đã được lưu giữ trên vùng Himalaya trong hai nghìn năm. Thangka là một từ tiếng Tây Tạng, có nghĩa là ‘thông điệp được ghi lại’. Thangka Tây Tạng là một cuộn tranh giống như bức tranh có thể được […]